Provem a.s. Provem a.s.
Havlíčkův Brod
Provem a.s. Havlíčkův Brod
Kojetín 61
580 01 Havlíčkův Brod
http : www.provem.cz/
e-mail : provem@provem.cz
IČO : 46505873
DIČ : CZ46505873

Valné hromady

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, se sídlem Kojetín 61, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČ 46505873 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 688, která se uskuteční

dne 24. srpna 2017, v 10,00 hod, v Havlíčkově Brodě, v zasedací místnosti MZe, Smetanovo náměstí 279 s tímto pořadem jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost, usnesení 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, usnesení 3. Volba orgánů valné hromady, usnesení 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, zpráva ekonoma 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2016, výrok auditora 6. Řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, usnesení 8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, usnesení 9. Odvolání a volba nových členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů, usnesení 10. Shrnutí a závěr valné hromady, usnesení Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 8. 2017 – rozhodný den určuje právo akcionáře hlasovat na valné hromadě. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění je dostupný v sídle společnosti a je uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 15 dní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Prezence akcionářů proběhne od 9,30 hod do 9,50 hod v místě konání valné hromady. V Kojetíně dne 21. 6. 2017 Vyřizuje: Ing. Jiří Šlejtr tel.: +420734201459 Ing. Jindřich Jílek v.r. PROVEM a.s. Havlíčkův Brod předseda představenstva

Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti PROVEM a.s. Havlíčkův Brod ,

IČ 46505873 konané dne 24. 8. 2017 a jeho zdůvodnění:

K bodu 1
- Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná
hromada byla řádně svolána  a je usnášeníschopná.
K bodu 2
- Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu představenstva.
- Zdůvodnění:  Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se
osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje shoda se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
K bodu 3
- Valná hromada schvaluje osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
- Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby:  dle přítomných na VH
- Zdůvodnění:  Je třeba dle požadavku zákona zvolit orgány valné hromady.
K bodu 7
- Po přednesení zprávy představenstva a dozorčí rady pod bodem 4, 5 a 6 programu  valná hromada
schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
- Zdůvodnění:   Účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku jsou v souladu se zákonnými předpisy a
s podnikatelským záměrem společnosti.
K bodu 8
- Po předložení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016   valná hromada schvaluje tento návrh
na rozdělení  zisku.
- Zdůvodnění: Účetní závěrka i návrh na rozdělení zisku jsou v souladu se zákonnými předpisy a
s podnikatelským záměrem společnosti.
K bodu 9
- Valná hromada schvaluje odvolání a volbu členů představenstva a odvolání a volbu členů dozorčí rady,
dále schvaluje valné hromadě předložené Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
- Zdůvodnění:   S účinností od 01.01.2014 podléhají dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
smlouvy o výkonu funkce a veškeré odměny za výkon funkce v nich obsažené schválení orgánem, který je
oprávněn k volbě člena, jehož smlouva se schvaluje. V daném případě podléhají smlouvy o výkonu funkce
členů představenstva a dozorčí rady společnosti schválení valnou hromadou.

Kandidátní listina na valnou hromadu společnosti PROVEM a.s.

Havlíčkův Brod konanou dne 24. 8. 2017


Představenstvo:
Ing. Jidřich Jílek, Ing. Josef Nechvíle, Ing. Petr Pavliš, Ing. Martina Lánová, Ing. Jiří Šlejtr

Dozorčí rada: Ing. Hana Horáková, Věra Kupková, Zdeněk Pazderka
autor 2013sejkora@lit.cz